TEENUSE TINGIMUSED

ÜLDSÄTTED

 1. 1.1. Teenusepakkujaks on TALLINN INTERNATIONAL SCHOOL OÜ, kelle personal osutab Kliendile tunnipõhist lasteaiateenust alljärgnevatel tingimustel.
 2. 1.2. Kliendiks on fikseeritud teenust tarbiv ja nende tingimustega nõustunud eraisik.
 3. 1.3. Teenusepakkuja pakub Kliendile tunnipõhist lasteaiateenust (edaspidi Teenus) Teenusepakkuja ruumides aadressil Keevise 2, Tallinn, 11415.
 4. 1.4. Teenust pakutakse 2,5 aastastele kuni 6 aastastele lastele Tallinna Rahvusvahelises koolis tegutsevates lasteaiarühmades. Lasteaeda tunnipõhiselt hoiule toodavad lapsed peavad oskama iseseisvalt süüa ja potil käia ning neil peavad olema vajalikud sotsiaalsed oskused.
 5. 1.5. Tunnipõhiselt lasteaeda hoiule toodud lapsed võtavad osa eelkooli õppetööst ja mängulistest tegevustest. Õppe- ja suhtluskeel on inglise keel.
 6. 1.6. Teenust pakutakse kliendi poolt valitud aegadel tunni ja päeva põhiselt E-R 8.45-17.00. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel on lasteaed suletud.
 7. 1.7. Lapse tunnipõhiselt lasteaeda hoiule toomiseks on vajalik eelregistreerimine. Samaks päevaks saab registreeringut teha kuni kella 8.45-ni. Ilma eelregistreerimiseta lasteaeda hoiule toodud lapsi vastu ei võeta.

TEENUS

 1. 2. Teenusepakkuja ruumides osutatav Teenus sisaldab:
 2. 2.1 Lapse Järelvalve tema tunnipõhiselt lasteaias hoiul viibimise ajal (hetkest, mil Klient on Lapse Teenusepakkujale üle andnud, ning hetkeni, mil Teenusepakkuja on Lapse Kliendile üle andnud).
 3. 2.2 Lapse toitlustamine tema hoiul viibimise ajal vastavalt Kliendi soovile ja Teenusepakkuja poolt määratud kellaaegadel.
 4. 2.3 Lapse vaba aja sisustamine vastavalt Teenusepakkuja poolt kinnitatud päevakavale nii toas kui ka õues (sobivate ilmastikutingimuste korral).
 5. 2.4 Lapse mängu- ja õppetöö korraldamine Teenusepakkuja poolt kinnitatud õppe- ja tegevuskava alusel, inglise keeles.
 6. 2.5 Lapse ohutuse ja turvalisuse tagamine tema lasteaias hoiul viibimise ajal.

TEENUSE HIND JA TEENUSE EEST TASUMINE

 1. 3.1 Klient tasub teenuse eest ettemaksuga vastavalt Teenusepakkuja poolt kinnitatud ja Kliendile teatavaks tehtud hinnakirjale. Juhul kui Klient teenuse tühistab, ei ole Teenusepakkujal kohustust raha tagastada.
 2. 3.2 Teenuse hinnakirja kinnitab Teenusepakkuja ja see on kliendile kättesaadav Teenusepakkuja kodulehel. Hinnakirjas võib ette tulla muudatusi.

KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. 4.1 Kliendil on järgmised õigused:
 2. 4.1.1 Tarbida Teenust Teenusepakkujaga kokkulepitud perioodil vastavalt hinnakirjale.
 3. 4.1.2 Teha ettepanekuid Teenuse kvaliteedi parandamiseks.
 4. 4.2 Kliendil on järgmised kohustused:
 5. 4.2.1 Kinni pidada antud Teenuse kasutamise tingimustest.
 6. 4.2.2 Tasuda Teenuse eest ettemaksuna kokkulepitud tähtajaks.
 7. 4.2.3 Teavitada Teenusepakkujat kontaktandmete muutumisest esimesel võimalusel.
 8. 4.2.3 Kinni pidada eelnevalt kokkulepitud Teenuse kasutamise aegadest. Kui Klient ei jõua mõjuval põhjusel lapsele järgi õigeaegselt, on ta kohustatud Teenusepakkujat sellest teavitama lasteaia kontakttelefonil, et leppida kokku edasine käitumine.
 9. 4.2.4 Edastada kirjalikult Teenusepakkujale nimekiri isikutest, kellele võib Teenusepakkuja Lapse üle anda. Teavitada kirjalikult Teenusepakkujat kui Klient soovib, et Teenusepakkuja annab Lapse üle nimekirjas mitteolevale isikule.
 10. 4.2.5 Teavitada Teenusepakkujat teenuse tühistamisest esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kell 8.30 sama päeva hommikul.
 11. 4.2.6 Tagada lapse toomine lasteaeda hoiule puhaste, tervete ja ilmastikukindlate riietega.
 12. 4.2.7 Hoolitseda selle eest, et lapsel oleks kaasas vajalikud ja mugavad toa- ning õueriided, mille selga panemisega saab laps võimalikult hästi ise hakkama ja mis võivad määrduda.
 13. 4.2.7.1 Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, mis ei jäta põrandale triipe ning mida saab laps ise jalga panna ja jalast ära võtta.
 14. 4.2.7.2 Lapse riietel ei tohi olla ohtlike pikki nööre ning mitte venivast materjalist salle.
 15. 4.2.7.3 Lapsel peab olema olenemata aastaajast ilmastikule vastav peakate.
 16. 4.2.7.4 Jahedamal perioodil peavad Lapsel kaasas olema vett ja pori hülgavad kindad, soovitavalt labakindad. Sõrmkindaid võivad kasutada lapsed, kes oskavad neid ise kätte panna.
 17. 4.2.8 Tagada Lapsele siseruumides ja õues mängimiseks vajalike ja selleks sobilike riiete piisav varu.
 18. 4.2.9 Varustada lapse riided ja jalanõud kaduma või vahetusse minemise vältimiseks Lapse nimega.
 19. 4.2.10 Vastutada, et lahkudes jääb Lapse koht garderoobis korda.
 20. 4.2.11 Hoolitseda selle eest, et laps oskaks iseseisvalt tualetti kasutada.
 21. 4.2.12 Teavitada Teenusepakkujat Lapse tervisega seonduvast.
 22. 4.2.13 Teavitada kui lapsel on mõne toiduaine suhtes allergia ja ta vajab eri toitlustamist.
 23. 4.2.14 Mitte tuua Last lasteaeda hoiule ilmsete haiguse tunnustega (palavik, nohu ja köha) või muus olukorras, kus Laps vajab tavalisest erinevat kohtlemist, või kui Laps on olukorras, mis on ohtlik tema heaolule ning tervisele, teistele lastele ja/või täiskasvanutele.
 24. 4.2.15 Lubada Lapse haigestumise või vigastuse korral lasteaia personalil vajadusel kutsuda kiirabi ning anda vajadusel lapsele kiirabi kohalejõudmiseni esmast abi.
 25. 4.2.16 Tulla Lapsele viivitamatult lasteaeda järele peale Teenusepakkujalt informatsiooni saamist Lapse ilmsete haigustunnuste ilmnemise kohta.

LÕPPSÄTTED

 1. 5.1 Käesolevate tingimustega nõustumisega kinnitab Klient, et on tutvunud ja nõustub pakutava teenuse tingimustega.
 2. 5.2 Klient kinnitab, et on tutvunud Teenuse hinnakirjaga ning aktsepteerib seda.
 3. 5.3 Teenusepakkuja kinnitab, et tal on olemas kasutustingimustes märgitud teenuste osutamiseks sobivad tingimused, ta tegutseb professionaalselt ning lapse ja lapsevanema huvides.
 4. 5.4 Kasutustingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlused seadusega ettenähtud korras.